جلیل و ساره زلاند / Jalil and Sara Zoland - 45 rpm on آپولون / Apollon Label

رخشانه / Rokhshanah - جلیل و سرا زلاند / Jalil and Sara Zoland - ژیلا / Jilâ - 45 rpm on Mercuri label

Blog at WordPress.com.

Up ↑